ЗАЯВА 
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

1) Замовник

Люблинецька селищна рада об’єднаної територіальної громади.

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

 Детальний план території «Для розміщення індустріального парку «Ковель» в межах населеного пункту с. Черкаси, Люблинецької селищної ради ОТГ, Ковельського району Волинської області» (далі ДПТ), відповідає схемі планування території Волинської області, затвердженою рішенням Волинської обласної ради від 07.11.2012 року № 13/21.

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів

Проектний об`єкт належить до списку Е (ДБН А.2.2-1-2003), як об`єкт, що становить підвищену екологічну небезпеку і вимагає розробки розділу ОВНС у складі робочого проекту.

 Відповідно до п.10 ч.3 ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» облаштування індустріальних парків відноситься до ІІ категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають проведенню процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД).

4)  Ймовірні наслідки:

В межах території проектування виділяються такі основні функціональні зони:

– зона громадського призначення (передзаводська територія) – відкриті автостоянки, готельний комплекс, СТО, мийка авто, адміністративний центр;

– промислова зона виробничих та складських територій класу IV/V (санітарно-захисна зона відповідно 100м/50м) – склади логістичного центру, олійницьке підприємство,  фабрика по консервації.

– зона інженерної інфраструктури та вулично-дорожньої мережі;

– зона зелених насаджень загального користування;

При розробці ДПТ враховані ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування та забудова території», Державні санітарні норми планування та забудови населених пунктів, витримані санітарно-захисна зона газопроводу високого тиску, охоронна зона ЛЕП 35 кВ;

а) для довкілля, у тому числі для населення

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди  автомобільного, залізничного транспорту та виробничої техніки;

– в період будівництва та обслуговування  індустріального парку можлива тимчасова зміна показників якості води; в процесі експлуатації вплив на водне середовище незначний. Водопостачання – індивідуальне, можливе підключення мереж від центральної мережі міста Ковель. Каналізація – автономно (локальні очисні споруди);

– порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників – вітру, дощових потоків, тощо;

–  акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;

– на соціальне середовище – створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району.

 б) Для територій з природоохоронним статусом

Земельна ділянка на якій планується розміщення індустріального парку знаходиться поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, отже вплив не передбачається;

в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоровя населення

Транскордонний плив відсутній, так як територія знаходиться на відстані -70 км до Польщі та 80 км до Білорусії;

5) виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено

 Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Не передбачається.

7) Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та помяrшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання  з  високим  коефіцієнтом  корисної  дії, тощо.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України  «Про стратегічну екологічну оцінку».

9)  Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції. та строки їх подання

Пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника в Люблинецьку селищну раду ОТГ за адресою: Волинська область, смт. Люблинець вул. Незалежності буд. 51, до 26.11.2018 року.

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
Розробка та підтримка: SCSI