Ковельський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції інформує, що етичних стандартів поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб.

На виконання пункту 6 Плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2019 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року №1105-р, Плану реалізації Міністерстом юстиції України заходів Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2019 рік, Ковельський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану інформує на тему: “Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб”.

У нашому повсякденному житті правила етичної поведінки необхідні у всіх сферах, зокрема це й стосується професійної діяльності державних службовців.

Державна служба нерозривно пов’язана з мораллю, етикою, моральним складом державного службовця. Наявність у багатьох сферах нашого професійного життя етики поведінки є не додатком, а важливою необхідністю.

Державна служба представляє собою не тільки правову, соціальну та організаційну систему, але і етичну. Вона виступає носієм моралі, моральних цінностей, орієнтує людей на дотримання моральних норм. Відмічається, що стабільність та надійність державної служби залежать не тільки від професійної підготовки, але і від моральних якостей чиновників.

У регулюванні державних та суспільних відношень мораль взаємодіє перш за все з правом. Мораль та право об’єднує те, що вони являються регуляторами поведінки людей, вони слугують одній загальній цілі – погодження інтересів особистості, суспільства, держави, забезпечення суспільного порядку. В цілому право відповідає або повинно відповідати моральним нормам. Моральні правила та норми, пов’язані з державною службою, знаходяться у тісному зв’язку з мораллю всього суспільства. Практика державної служби показує, що службова поведінка державних службовців та кадрова діяльність посадових осіб повинні базуватися на моральних принципах.

Під моральними принципами державної служби розуміється сукупність норм, що виражають вимоги держави та суспільства до службовця, до характеру його взаємовідносин з державою, на службі у якого він знаходиться, з суспільством, якому він слугує, забезпечуючи взаємодію держави та його громадян в захисті їх прав, свобод та законних інтересів. Це система загальних цінностей та правил, що регулюють взаємовідносини державних службовців між собою в процесі їх спільної професійної діяльності в цілях утворення належного морально- психологічного клімату в колективі ті підвищення ефективності державної служби.

Загальні принципи, норми та вимоги до правил етичної поведінки державних службовців визначені, зокрема, Законом України «Про державну службу», Законом України «Про запобігання корупції» та загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом Національного агентства з питань державної служби від 05.08.2016 № 158, які містять не лише узагальнені стандарти етичної поведінки, якими зобов’язані користуватись державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків, а й підстави та порядок притягнення до відповідальності осіб за їх порушення.

Відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та посадові особи юридичних осіб публічного права під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, представляючи державу чи територіальну громаду, діють виключно в їх інтересах.

Окрім того, зазначені особи зобов’язані під час виконання своїх службових повноважень дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їхніх осередків або окремих політиків. Це правило не поширюється на виборних осіб та осіб, які обіймають політичні посади.

Приписами Закону України “Про запобігання корупції” визначено, що особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та посадові особи юридичних осіб публічного права повинні:

– діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання;

– сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускати зловживань і неефективного використання державної і комунальної власності;

– не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень і професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та посадова особа юридичних осіб публічного права, не зважаючи на приватні інтереси, зобов’язані утримуватись від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону. Вони самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень і можливу шкоду, що буде завдана в разі виконання таких рішень чи доручень.

За порушення правил етичної поведінки особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можуть бути притягнені до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності.

Слід зазначити, що дотримання кожним державним службовцем та посадовою особою місцевого самоврядування етики поведінки є не лише запорукою ефективного та якісного виконання своїх обов’язків, а також забезпечення державою належного виконання своїх функцій, що в першу чергу сприятиме задоволенню потреб суспільства та покращенню рівня життя кожного громадянина.

Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб
Розробка та підтримка: SCSI